Wiikwemkoong Anishinaabe Nwewinan Zhibiiganak

Click here to watch video

Short Vowels Table A

a (as in up)i (as in it)o (as in go)
bbabibo
ddadido
ggagigo
jjajijo
kkakiko
mmamimo
nnanino
Ppapipo
ssasiso
ttatito
wwawiwo
yyayiyo
zzazizo
zhzhazhizho
shshashisho
chchachicho

Long Vowels Table B

aa (as in father)ii (as in feet)oo (as in boat)e (as in get)
bbaabiiboobe
ddaadiidoode
ggaagiigooge
jjaajiijooje
kkaakiikooke
mmaamiimoome
nnaaniinoone
Ppaapiipoope
ssassiisoose
ttaatiitoote
wwaawiiwoowe
yyaayiiyooye
zzaaziizooze
zhzhaazhiizhoozhe
shshaashiishooshe
chchaachiichooche