Aabiish gaa binjibaayin?
Where did you come from?

Aadaagkwan shkwaandem
Lock the door

Aambe daminadaa
Let’s play

Aambe gdaa maajtaa
You should begin/start now

Aambe odenaang zhaadaa
Let’s go to town

Aambe paanda wiisinidaa shanggegamigoong
Let’s go and eat at a restaurant

Aambe zhiitaadaa
Let's get ready

Aanggwaamzin
You watch out, You be careful

Aanii aaniish na gegii?
Hello how are you?

Aaniish naa gegii ngwis?
How are you my son?

Aanjigwekwaach miinwaa kidan owi
Say that over again

Aapii ngidaapkagan?
Where is my key?

Aapiish bidakijiigan?
Where is the fork?

Aapiish enjibaayin?
Where abouts are you from?

Aapta gdoo toon owi ziisibaakwad
You are putting half sugar.

Anish e`piichaak odi nikeying ni zhaaying?
What is the mileage if we go that way?

Baamaa gdaa gii nankii owi
You can do that later

Baamaa naagach ka waabmin
I will see you later

Baamaa pii miinnwaa
Later again

Baamaa pii miinwaa ka waabmin
I will see you later

Baatiinat aabidek waa nankiiyanh
There is a lot of things I have to do

Bangii gwetigwa ziiganan
Pour a small amount, Pour a little bit

Bezhig bininan
Hand me one

Bezhig bininmoshin
Hand me one

Bezhig daapin
Take one

Bezhig daapnan
Take one

Bezhig Zaamingaanh miinshin
Give me one orange

Bi ke biindigen
Come in for a while

Biindigen
Come in

Biiskan gmkizinan
Put the shoes on

Biiskan owi wiikwaan
Put that hat on

Booniikwoo
Stop bothering him or her

Boontaan
Stop that/it

Debwe na?
Is that the truth?

Enh nbakade gwa
Yes I’m hungry

Esnaa gdoo zhiingis
You’re very annoying

Fred zhinkaaza maaba nimosh
This dogs name is Fred

Gaaskinaabaagwe owa bezhigoogizhii
That horse is thirsty

Gaayii gegoo tesinoo ziisbaakwad
There is no sugar

Gaayii gidebtoosinoo gizhiiyen bangii
I can’t hear you from here, speak a little louder

Gaayii maaba
Not him/her

Gaayii maanda
Not this

Gaayii ngwaji nii zhaasii
I am not going anywhere

Gaayii nii zhaasii oodi
No I don’t want to go over there

Gaayii niinii
No not me

Gbaakwon shkwaandem
Close the door

Gdaa mnazaan owi wiiyaas
You should cook that meat

Gdaa sanjigwan maanpii
You can store it here

Gegwa zhichigeke owi
Don't do that

Genii aanind miinshin
Give me some too

Genii bezhig mshiimin
Give me one apple

Geyaabi na aanind?
Do you want more?

Gidaaganak ngii mase
I walk on top of the snow

Gii ni maajaa
H/She left

Giiskan gmkizinan
Take the shoes off

Gimiwan gojiing
It’s raining outside

Gwejim wii gizibiiginang jiibaakwe nakaazwinan
Ask him/her to wash the kitchen utensils

Gzibiiginan owi naagan
Wash that plate/dish

Jiigibiik oodi yaawok
They are at the beach

Jiishaaganege megwaa
H/She is shoveling at the moment

Ka gwejimin wii naadimowat maaba shkiniigish
Can I ask you to help this boy

Kaa gaayii nbakidesii
No I’m not hungry

Kii aabooskaan gdoo pagweyaa
You put your shirt on inside out

Kii naakwe wiisin na zhaashigwa
Did you eat lunch yet?

Kii wiisin na?
Do you want to eat?

Kiin na kwii zhibiige?
Do you want to write?

Kiin ntam
Your turn

Kiin ntam na kwii miptoo?
Is it your turn to run?

Maaba dash eyaat
Here h/she is

Maamwi ka zhichigemi
We will do it together

Mdaaswi zibiigaade
It is written as Ten

Mgizi na kii waabmaa?
Did you see the eagle?

Mii owi megwaach pii
It should be about that time

Miigwech
Thank you

Miigwech bigiiw gaa miizhiyin
Thank you for gun you gave me

Naadin owi bezhig
Go and get one

Naagaanhs biidoon
Bring a small plate

Naaniibwik
Stand up (plural) (command)

Naaniibwin
Stand up (command)

Nahaaw ka paa wiijiiyin
Okay I’ll go with you

Nahaaw nbinkenin
Okay, lift your arm

Nbiish na kwii mnikwen?
Do you want to drink water?

Nboop na kwii mnikwen?
Do you want to drink some soup?

Nga ke Zaagijiitam
I am going outside

Nibiishaaboo na kwii mnikwen?
Do you want to drink Tea?

Niibna
Much (lots)

Niin gwetigwa
Just me

Niin na?
Who me?

Niin ntam ow nga maajiidoon
My turn to take it

Nishin gwa. Kiin dash?
I am well(good). How about you?

Nmadbin
Sit down

Nookmis gdaa zhaamaa
You should go to your Grandmother

Nsaaknan shkwaandem
Open the door

Nwiisin gwa megwaa
I am eating at the moment

Odenaang ngii binjibaa
I came from town

Piichiin ka ni maajaami
Put your shoes on, we will leave

Waabang kizhep na kwii nakii?
Are you working tomorrow morning?

Waabang kwii dibishkaa
Tomorrow is your birthday

Waawnoon zaasigokwaadan
Fry some eggs

Wenesh nongwa ensoganazit?
What is the date today?

Wenesh pii
When

Wenesh waa nankiiyin nongwa naakshik?
What are you going to do today?

Wenesh waa yaaman daayiigamigoong?
What do you want at the store?

Wensh ezhinikaazat gdoo waabooz?
What is your rabbits name?

Wiidookwoo maaba binoojiinh
Play with this child

Wiikwemkoong ndoonjibaa
I am from Wiikwemkoong

Wiikwemkoong ngiibinjibaa
I came from Wiikwemkoong

Zaawaabmide gdaa shoonaan pkwezhiganing
Spread butter on the bread

Ziitaagan na gdoo nakaazan?
Do you use salt?

Start learning today!

Are you a completely new beginner? Already at the intermediate level? In both cases, we have classes designed for you. Available online and accessible at any time.

See all Classes

Come share our Anishinaabe language and culture

Discover and connect with our language and culture through Nanaamwin. You choose what you want to learn as well as how and when!

Sign Up